• ارتباطات دیجیتال HART
  • آسانترین راه اندازی و بهره برداری در محل به دلیل عملکرد محلی و تنظیم خودکار
  • مصوبات ایمنی ذاتی در سراسر جهان
  • طراحی مقاوم و قابل استفاده با محرک های (اکچویتور) چرخشی و خطی
  • نسخه سنسور از راه دور
    – مقاومت پیشرفته در برابر لرزش 2 گرم ، 300 هرتز
    – کلاس حفاظت IP 67