نشانگری است مجهز به یک لوله شیشه ای خلا که حاوی یک نوار مغناطیسی دو رنگ ، در پاسخ به حرکت سطح سیال شناور مطابق با آن حرکت میکند